लेख पाठवा

"महाराष्ट्र पक्षीमित्र" या पत्रिकेचा अंक दर तीन महिन्यांनी प्रकाशित होत असतो. या अंकासाठी पक्ष्यांसंबंधित निरीक्षण, पक्षी संवर्धन या विषयावरील लेख तसेच नियमित सदरासाठी आपल्या पक्षीविषयक कार्यरत संस्थेची ओळख करून देणारा लेख, जखमी पक्षी सुश्रुषा बाबतचा अनुभव अथवा पक्षी विषयक पुस्तकाचे परीक्षण ईत्यादी प्रकारातील लेख आमंत्रित आहेत. 

आपले लेख संपादक श्री दिगम्बर गाडगीळ, ३९, आनंदवन कॉलोनी, ऑफ कॉलेज रोड, नाशिक यांचे कडे पाठवावेत.

त्यांचा इमेल : dgadgil09@gmail.com

कार्य

पक्षीमित्र संमेलने, पक्षी अभ्यास, पक्षी गणना, पक्षीमित्र पुरस्कार इ. कार्यक्रम आयोजित करुन पर्यावरणाचा प्रचार, प्रसार, संवर्धन, संरक्षण करणे.

उद्दिष्ट

'मिळून सारेजण करु व्दिजगण रक्षण!' या आमच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे पक्षांचे संरक्षण करणे आणि महाराष्ट्रातील सर्वदूर पसरलेल्या पक्षीमित्रांचे संघटन व त्यांचे कार्य एकत्रितपणे पुढे आणणे.

Support us

Maharashtra Pakshimitra has been striving to protect Birds of Maharashtra since the past 20 years. Being a non-profit NGO, we rely on your help in securing funds. Please contribute.